Overesch

Land

Vroeger was het heel normaal dat de boeren rondom een stad de stad beleverden met voedsel. Consumenten maakten een onlosmakelijk deel uit van de kringloop. Dat is ook het ideaal van de Zwolse Stadslanderijen. De coöperatie kan steeds meer hectares pachten rondom de stad. Die landerijen stellen we beschikbaar aan akkerbouwers, groentetelers, melkveehouders, fruittelers en bloemenkwekers. Jij kunt als Zwollenaar partner zijn in het herstel en behoud van je eigen stadsrandzone door te participeren als consument.  

Jij bent deel van de kringloop van het gemengde biologische bedrijf

Alles hangt met elkaar samen in een kringloop van bodem, mest, bevruchting, van voedergewassen en consumptiegewassen. Een gezonde natuur met een grote diversiteit aan plantensoorten en diersoorten hoort ook in die kringloop thuis. Doordat alle boeren en tuinders van de Stadslanderijen samenwerken, kunnen we dat ideaal realiseren. Door een deel van je wekelijkse boodschappen bij de Stadslanderijen te doen, kunnen we een netwerk van struinpaden en gastvrije erven realiseren en zorgen voor versterking van de natuur en het landschap in onze eigen stadsrand. Hieronder geven we een overzicht van de plannen die nu gaande zijn.

1. Dijklanden

Op de Dijklandhoeve (tussen de hockeyvelden en het Zwarte Water) is weidegrond omgeschakeld naar biologische weiden en heeft Zwolse Stadslanderijen in 2019 1,5 ha grond geschikt gemaakt voor biologische tuinbouw waarop Jeannine en Lara zijn gestart met de teelt van zachtfruit en biologische snijbloemen. Voor de resterende weidegronden hebben we een meerjaren plan gemaakt om de biodiversiteit stap voor stap te hertellen en geleidelijk aan meerdere biologische teelten toe te voegen die elkaar versterken en zorgen voor een gezond bodemleven. Dit plan is uitgewerkt in onze Stadslanderijen Veldgids®. Hierover volgt binnenkort meer informatie! Daarnaast is, in afstemming en samenspraak met de omliggende woonwijk Aalanden en met Zwolse Stadslanderijen, door de gemeente een aantal natuurstroken en struinpaden aangelegd die we geleidelijk aan gaan uitbreiden.

2. Langenholte

Door het initiatief Zwolse Stadslanderijen en haar grondpartners Bouwfonds Property Development en Landschap Overijssel is het mogelijk geworden hier 11 ha grond biologisch om te schakelen. Het mais is vervangen door kruidenrijk grasland en wordt biologisch bemest met vaste mest. Het gras wordt gevoerd aan de schapen van De Vreugdehoeve. Landschap Overijssel is de nieuwe eigenaar van deze grond geworden en Zwolse Stadslanderijen de pachter van de gronden. Daardoor werd het tevens mogelijk dat gemeente Zwolle een prachtig struinpad kon aanleggen zodat een rechtstreekse wandelverbinding is ontstaan vanaf het fiets- en voetpad op de dijk langs de Vecht tot aan de Brinkhoekweg en het Toddenbeltpad. Met daarnaast een brede rietzone en nat natuurgrasland.

3. Gebied rond de Vreugdehoeve

De Stadslanderijen-boer van de Vreugdehoeve onderzoekt waar op zijn percelen een aantal mooie struinpaden aangelegd kunnen worden in afstemming met de wandelpaden van Natuurmonumenten in de uiterwaarden van de IJssel. Ook deze boer is continue bezig om zijn bodem optimaal vruchtbaar en gezond te krijgen via gebruik van onder andere vaste biologische schapenmest. Herman kan hierover met vuur vertellen. Zijn kennis en ervaring nemen we op in onze Stadslanderijen Veldgids®.

4. Berkum

Hier is door Zwolse Stadslanderijen een struinpad gerealiseerd in 2016 dat loopt van Berkum naar Herfte, waarop veel bewoners van de wijk Berkum en Herfte regelmatig wandelen. Het is een mooie, verstilde doorsteek dwars door de landerijen. Het pad voert langs een biologisch granenperceel dat door Stadslanderijen-boer Overesch wordt beheerd. Langs het perceel is een kruiden- en bloemenrijke zone door de boer ingezaaid. Het tracé voert verder langs olifantsgras (een duurzame teelt voor grondstoffen) en de Marswetering en eindigt op het Ambeltpad. Op deze locatie is momenteel 35 hectare grasland en akkerbouwland omgeschakeld naar biologisch.

5. Kleine Veerweg

Momenteel wordt gewerkt aan de natuurlijke inrichting en erfbeplanting rondom leerwerkbedrijf De Huppe. Dat zal stap voor stap worden uitgevoerd. Ook wordt hier nagedacht over het tracé van een boerenpad over en langs de percelen.